agility

Agility

Svenska Agilityklubben, en ny specialklubb inom SKK, bildades den 5 april 2014. Under 2014 är SKK huvudman för agilitysporten men ansvaret överförs successivt till den nya klubben. Från 2015 blir Svenska Agilityklubben huvudman för agility med ansvar för tävlings- och utbildningsadministration, SM, landslag och regler.

Agility är en allmän gren som kan bedrivas av alla klubbar inom SKK-organisationen, men det är huvudmannen som kommer att driva utvecklingen och genomföra förändringar.

Hinderbeskrivning och

specifika hinderfel

Regler 2012-01-01 – 2016-12-31

Vid internationell tävling ska samtliga hinder vara utformade enligt

FCIs Agility Regulations.

Allmänt

I detta avsnitt beskrivs alla hinder som ingår i agility. Hinder, fastsättningar och

övriga tillbehör på agilitybanan, samt banans underlag får ej vara utformade så att

det kan skada hund eller förare.

För samtliga fasta hindermått, med undantag för längden på kontaktfälten, gäller

att de får ha en generell avvikelse med maximalt 5 % från det som anges i regelverket.

Mått som anges i intervall (exempelvis 120-135 cm) och mått som anger

minimum eller maximum innefattas inte av denna regel.

Vid angivna situationer och händelser belastas ekipaget med de fel som finns efter

varje mening: 5 = 5 felpoäng, V = Vägran, D = Diskvalificering

A-hinder

   

Detta hinder kan ingå i alla klasser utom i hopp- och hopplagklass.

A-hindret måste ovillkorligen vara stabilt, får ej svikta och ytan måste vara halkfri.

Kontaktfält skall finnas på både upp- och nedfart och dessa skall vara i klart avvikande

färg, som även skall vara markerad på hindrets sidor.

Elektroniska kontaktfält godkända av SBK är tillåtna. Användningen regleras enligt

SBKs anvisningar.

Stegpinnar skall finnas på hela hindret, även om räfflad matta används. Stegpinnarna

får ej placeras på kontaktfältsgränserna, utan skall placeras på jämnt avstånd

på bägge sidor om dessa. Stegpinnarna skall vara 20 mm breda, 5-10 mm

höga samt lika långa som hindrets bredd. De får ej ha vassa kanter.

Korrekt utförande

Hunden skall själv klättra upp på uppfarten och klättra hela vägen ner. Hunden

skall vidröra kontaktfälten i respektive ände med minst del av en tass.

Specifika hinderfel

• hunden vidrör ej kontaktfältet med minst del av en tass (5)

• hunden hoppar av A-hindret på ”uppfartssidan” (V)

• hunden kommer från sidan och springer under A-hindret (V)

Se dessutom Allmänna banfel samt Diskvalificering.

Balansbom

Detta hinder kan ingå i alla klasser utom i hopp- och hopplagklass.

Balansbommen måste ovillkorligen vara stabil, får ej svikta och ytan skall vara halkfri.

Kontaktfält skall finnas på både upp- och nedfart och dessa skall vara i klart avvikande

färg, som även skall vara markerad på hindrets sidor.

Elektroniska kontaktfält godkända av SBK är tillåtna. Användningen regleras enligt

SBKs anvisningar.

Stegpinnar skall finnas på hela upp- och nedfarten, även om räfflad matta används.

Dock skall ej stegpinnar finnas på mittsektionen. Stegpinnar får ej heller placeras

på kontaktfältsgränserna, utan skall vara placerade på jämnt avstånd på bägge

sidor om dessa. Stegpinnarna skall vara 20 mm breda, 5-10 mm höga samt lika

långa som hindrets bredd. De får ej ha vassa kanter.

Korrekt utförande

Hunden skall själv klättra upp på uppfarten och klättra hela vägen ner. Hunden

skall vidröra kontaktfälten i respektive ände med minst en del av en tass.

Specifika hinderfel

• hunden vidrör ej kontaktfältet med minst en del av en tass (5)

• hunden hoppar av före nedfarten (sista tredjedelen av hindret) (V)

• hunden kommer från sidan och springer under eller hoppar över balansbommen (V)

Se dessutom Allmänna banfel samt Diskvalificering.

Gungbräda

Detta hinder kan ingå i alla klasser utom i hopp- och hopplagklass.

Gungbrädan måste ovillkorligen vara stabil, får ej svikta och dess yta skall vara halkfri.

Kontaktfält skall finnas på bägge ändarna och dessa skall vara i klart avvikande

färg, som även skall vara markerad på hindrets sidor.

Elektroniska kontaktfält godkända av SBK är tillåtna. Användningen regleras enligt

SBKs anvisningar.

Stegpinnar får ej förekomma.

Korrekt utförande

Hunden skall själv gå upp på gungbrädan, gunga över så att denna slår i marken

och därefter gå av gungbrädan. Hunden skall vidröra kontaktfälten i respektive

ände med minst en del av en tass.

Specifika hinderfel

• hunden vidrör ej kontaktfältet med minst en del av en tass (5)

• hunden hoppar av när gungbrädan ännu ej slagit i marken (5)

• hunden hoppar av innan den passerat mittlinjen på gungbrädan med alla tassar (V)

• hunden kommer från sidan och springer under/hoppar tvärs över gungbrädan (V)

Se dessutom Allmänna banfel samt Diskvalificering.

Hopphinder

Detta hinder kan ingå i alla klasser.

Infångarna skall vara stabila medan däremot bommen skall vara lätta att riva samt

utförda av ett material som ej kan skada hunden.

Infångarna skall vara separata, de får ej sitta ihop i underkant.

Bomhållare som inte används får ej finnas på infångarna. Tjockleken på bommen

skall vara 28 – 50 mm och den får ej ha vassa kanter. Hindret kan variera i både

form och färg. Bommens färg bör avvika från bakgrunden så att hunden ser den

ordentligt.

Flerfärgad bom rekommenderas. Hopphöjden skall vara 25–35 cm i small, 35–45 cm

i medium och 45–65 cm i large.

Korrekt utförande

Hunden skall hoppa över bommen innanför infångarna utan att riva.

Specifika hinderfel

• föraren vidrör eller river hopphindret (5)

• hunden river hopphindret (5)

• hunden passerar hopphindret utan att hoppa över bommen (V)

• hunden hoppar över infångarna (V)

• hunden hoppar över bommen eller infångarna på hopphindret från fel håll (D)

Måttabell för hopphinder och oxer - Bredd Djup Höjd

Small Klass I 120-140 cm max 30 cm 25-30 cm

Small Klass II 120-140 cm max 30 cm 25-30 cm

Small Klass III 120-140 cm max 30 cm 25-35 cm

Medium Klass I 120-140 cm max 40 cm 35-40 cm

Medium Klass II 120-140 cm max 40 cm 35-40 cm

Medium Klass III 120-140 cm max 40 cm 35-45 cm

Large Klass I 120-140 cm max 55 cm 45-55 cm

Large Klass II 120-140 cm max 55 cm 45-60 cm

Large Klass III 120-140 cm max 55 cm 45-65 cm

Som en variant av hopphinder tillåts även s.k. dubbelhopp (oxer), med mått enligt

ovan.

Vid användning av oxer skall den främre bommen vara 15–25 cm lägre än den

bakre bommen.

Viadukt / mur

Viadukten kan ha antingen

en eller två öppningar.

Detta hinder kan ingå i alla klasser.

Infångarna skall vara stabila medan däremot de rivningsbara delarna skall vara

lätta att riva samt utförda av ett material som ej kan skada hunden. Den rivningsbara

toppdelen skall vara formad som en halvcirkel och skall bestå av minst fyra

(4) delar. Hindret kan variera i både form och färg. Bommar får ej användas på

mur eller viadukt.

Korrekt utförande

Hunden skall hoppa över hindret innanför infångarna utan att riva.

Specifika hinderfel

• föraren vidrör eller river viadukten/muren (5)

• hunden river viadukten/muren (5)

• hunden passerar viadukten/muren utan att hoppa över mellan infångarna (V)

• hunden hoppar över viadukten/muren från fel håll (D)

Se dessutom Allmänna banfel samt Diskvalificering

Hopphöjder:

Storleksgrupp Klass I Klass II Klass III

Small 25-30 cm 25-30 cm 25-35 cm

Medium 35-40 cm 35-40 cm 35-45 cm

Large 45-55 cm 45-60 cm 45-65 cm

Långhopp

Detta hinder kan ingå i alla klasser.

Får endast användas i en riktning med början vid den lägsta delen.

Korrekt utförande

Hunden skall hoppa rakt över hela hindret, mellan hörnpinnarna, utan att riva hindret.

Specifika hinderfel

• hunden river långhoppet (5)

• hunden gör ansats eller antydan till hopp men går ett eller flera steg på långhoppet (5)

• föraren vidrör/river långhoppet (5)

• hunden hoppar snett över långhoppet, dvs utanför en eller flera hörnpinnar (V)

• hunden går eller springer över eller i långhoppet utan ansats eller antydan att hoppa (V)

• hunden hoppar över eller snett över långhoppet från fel håll (D)

Hörnpinnarna ingår ej i hindret, dessa kan därför ej orsaka några felpoäng, vid t ex rivning.

Se dessutom  Allmänna banfel samt Diskvalificering.

Däck

Detta hinder kan ingå i alla klasser.

Däckets ram måste ovillkorligen vara stabil, och själva däcket skall vara stadigt

förankrat i ramen. Fästena mellan däck och ram får ej vara av styv typ såsom järnstång

eller liknande, nylonband eller kätting rekommenderas. Däckets innerkant

måste vara täckt för att förhindra att hunden fastnar. Däckets innerdiameter skall

vara 45-60 cm.

Delbart däck är tillåtet, förutsatt att det inte medför skaderisk för hunden. Utformningen

och användningen av delbara däck regleras enligt SBKs anvisningar.

Korrekt utförande

Hunden skall själv hoppa igenom däcket. Hunden får vidröra däcket.

Specifika hinderfel

• hunden passerar mellan däcket och ramen (V)

• hunden hoppar mot däcket men landar på samma sida (V)

• hunden hoppar över ramen (V)

• föraren passerar mellan däcket och ramen (D)

Se dessutom Allmänna banfel samt Diskvalificering.

Rund tunnel

Detta hinder kan ingå i alla klasser. Tunnelns längd och form kan varieras.

OBS! Lös invändig spiral är ej tillåten.

Tunneln ska ligga stabilt och bör därför kunna fästas i marken så att in- och utgång

ligger stadigt. Vid fastsättning får ej tunnelns dimension minskas allt för mycket.

Korrekt utförande

Hunden skall själv gå igenom tunneln.

Specifika hinderfel

• hunden kommer från sidan och springer på eller hoppar över tunneln (V)

• någon del av hunden har varit inne i tunneln och hunden drar sig sedan ut igen (V)

Se dessutom Allmänna banfel samt Diskvalificering.

Platt tunnel

Detta hinder kan ingå i alla klasser.

Den platta tunnelns nedhängande del får ej bestå av material som kan skapa elektricitet

gentemot hundens päls. Den får heller ej vara för tung så att hunden får problem

att ta sig igenom, ej heller så lätt att den fladdrar i vinden. Om släpets utgång

sätts fast i underlaget får avståndet mellan fastsättningarna inte överstiga 50 cm.

Ingången bör vara stabil och tung så risken minskas för att hunden skall trassla

in sig i den platta delen samt bör fästas i marken, så att ingången ligger stadigt.

Öppningen skall vara formad som ett upp- och nedvänt U.

Kanten runt ingången skall vara försedd med ett stötdämpande material.

Utgången till släpet skall ha samma dimension och utformning som ingångsöppningen.

Korrekt utförande

Hunden skall själv gå in i tunneln och själv forcera den platta delen.

Specifika hinderfel

• hunden kommer från sidan och springer på eller hoppar över tunneln (V)

• någon del av hunden har varit inne i tunneln och hunden drar sig sedan ut igen (V)

Skulle hunden trassla in sig i den platta delen får föraren ta tag i hindret för att

hjälpa hunden ut utan att fel ges.

Se dessutom Allmänna banfel samt Diskvalificering.

Slalom

Detta hinder kan ingå i alla klasser.

Pinnarna skall stå på en linje och vara av trä eller av motsvarande styvhet. Tjockleken

på pinnarna skall vara mellan 30 - 50 mm.

Flerfärgade pinnar rekommenderas.

Avståndet mellan pinnarna skall vara 60 cm.

Stöd för slalomskenan skall vara placerad så att de ej är i hundens väg då den utför

hindret på ett korrekt sätt.

Antalet pinnar kan vara 8, 10 eller 12.

Korrekt utförande

Hunden skall forcera hindret genom att ta varannan pinne från höger, varannan

pinne från vänster. Hunden måste börja gå in i hindret på höger sida om den första

pinnen.

Specifika hinderfel

• hunden börjar fel vid ingången till hindret, t ex går in från fel håll, för långt

fram eller i fel ände (V). Denna felbelastning utdelas vid varje felaktig ingång.

• hunden går fel väg inne i hindret (5). Denna felbelastning utdelas varje gång

hunden går fel väg inne i hindret.

• föraren placerar sig så att hunden vid forcerandet av hindret kommer att vidröra

föraren (5)

• föraren rör hindret (5)

• hunden går tillbaka fler än två (2) portar baklänges i hindret (D)

Se dessutom Allmänna banfel samt Diskvalificering.

Tävlingsklasser och

kvalificeringsregler

Allmänt

Tävlingsklass är, oavsett antalet startande, officiell i och med att tävlingen är ansökt,

godkänd och utlyst på vederbörligt sätt.

Samtliga klasser indelas i tre storleksgrupper:

Small: Tillåten för hundar vars mankhöjd är under 35 cm

Medium: Tillåten för hundar vars mankhöjd är 35 cm och över men under 45 cm

Large: Tillåten för hundar vars mankhöjd är 43 cm och därutöver

Hund vars mankhöjd mäts till över 43 cm men under 45 cm kan delta i medium

eller large, vilket avgörs av föraren vid tillfället för mankhöjdsmätning. Val av

storleksgrupp kan ändras vid slutmätning eller vid ommätning (se nedan).

Vid internationell tävling skall FCI:s klassindelning följas.

Hund får endast starta en gång i samma klass på en och samma tävlingsdag och

banfiguration.

Individuella ekipage, liksom lagmedlemmar, kan anmäla sig till fler än en klass

under en tävlingsdag, i enlighet med kvalificeringsreglerna.

Tävlingsbok med mätintyg

Den tävlande hunden skall ha en tävlingsbok i vilken mätintyg ingår. På mätintyget

skall hundens storleksklass finnas angiven. I tävlingsboken skall tävlingsledaren

notera och vidimera de placeringar vilka meriterar till uppklassning och certifikat.

Tävlingsbok kan beställas via SBK.

Mätintyg

Mätintyg, utfärdat av auktoriserad agilitydomare skall kunna uppvisas vid varje

tävlingstillfälle. Mätning kan ske tidigast när hunden har uppnått 18 månaders

ålder. Slutlig mätning sker efter det att hunden uppnått 24 månaders ålder.

Inmätt eller slutmätt hund kan mätas om efter ansökan hos SBK. Ommätning

utförs av tre auktoriserade agilitydomare enligt SBKs anvisningar. Inmätt hund

mellan 18 och 24 månaders ålder kan mätas om en gång. Slutmätt hund kan mätas

om en gång. Därefter är mätresultatet definitivt.

Hund är endast tillåten att starta i den storleksklass som den är inmätt i.

Agilityklass I – III

I klass I är antalet passager av kontaktfältshinder 1-3, i klass II och klass III 2-4.

Agilitylagklass

Antalet passager av kontaktfältshinder är 2-4. Svårighetsgrad enligt agilityklass II.

Ett lag består av 3-4 hundar. En förare får starta med maximalt två hundar. Lagets

resultat utgörs av de tre bästa ekipagens resultat.

Resultat från agilitylagklass räknas ej som merit i de individuella klasserna.

Hoppklass I – III

A-hinder, balansbom samt gungbräda ingår ej

Hopplagklass

A-hinder, balansbom samt gungbräda ingår ej.

Svårighetsgrad enligt hoppklass II.

Ett lag består av 3-4 hundar. En förare får starta med maximalt två hundar. Lagets

resultat räknas på de tre bästa ekipagens resultat.

Resultat från hopplagklass räknas ej som merit till de individuella klasserna.

Uppklassning

Uppflyttning kan ske tidigast nästföljande dag. Föraren avgör när hunden flyttas

upp till nästa klass.

Det är hunden, inte ekipaget, som blir kvalificerad.

Från klass I till klass II:

Tre lopp med 0 fel bland de femton procent (15 %) bäst placerade (av det totala

antalet startande), avrundat uppåt till närmaste heltal.

Från klass II till klass III:

Tre lopp med 0 fel bland de tio procent (10 %) bäst placerade (av det totala antalet

startande), avrundat uppåt till närmaste heltal.

Certifikat/Certifikatresultat

Certifikat/Certifikatresultat utdelas till vinnande hund i agilityklass III, respektive

hoppklass III, med 0 fel. Certifikat får ej utdelas till oregistrerad eller

kryptorchid hund.

Observera: Endast ett certifikat alternativt ett certifikatresultat utdelas per tävlingsklass,

inte både och.

Om vinnande hund redan har erhållit tre (3) certifikat/certifikatresultat övergår

certifikatet/certifikatresultatet till näst bästa hund med 0 fel, dock längst till

hund vars placering motsvarar tio procent (10 %) av antalet startande hundar

(avrundas uppåt).

Agilitydiplom

Agilitydiplom i agilityklass III respektive hoppklass III, kan endast tilldelas hund

som inte är berättigad till championat, dvs oregistrerad och/eller kryptorchid hund.

För att erövra diplom i agilityklass krävs tre (3) certifikatresultat erövrade i officiell

agilityklass III på tävling i Sverige.

För att erövra diplom i hoppklass krävs tre (3) certifikatresultat erövrade i officiell

hoppklass III på tävling i Sverige.

Regler för erhållande av championat återfinns i Svenska Kennelklubbens Utställnings-

och championatbestämmelser.

Internationella tävlingar

Internationellt Agilitycertifikat - CACIAG

CACIAG utdelas till vinnande hund i agility-klass III internationell.

Reserv-CACIAG utdelas till näst bästa hund i agilityklass III internationell.

CACIAG respektive Reserv-CACIAG kan ej tilldelas oregistrerad eller kryptorchid

hund utan övergår då till näst högst placerade hund.

CACIAG  = vit kokard

Reserv-CACIAG = orange kokard  

Internationella tävlingar arrangeras enligt FCI:s agilitybestämmelser.

Oregistrerad hund får delta i internationell tävling arrangerad i Sverige.

Vid internationell agilitytävling ska domaren vara internationell agilitydomare

Regler för tävlan i agility

Vid internationell tävling ska FCIs Agility Regulations följas.

Banområde och Agilitybana

• Underlaget måste vara av sådant slag att hindren står stabilt.

• Banområdet bör ej vara mindre än ca 25 x 35 meter.

• Agilitybanan skall bestå av minst 15 och högst 20 hinderpassager.

Vid internationell tävling ska agilitybanan bestå av minst 15 och högst 22 hinderpassager.

• Agilitybanan får inte inledas eller avslutas med ett kontaktfältshinder

• Däck, platt tunnel, oxer och långhopp skall placeras så att hunden får en rak

ansats mot hindret.

• Agilitybanan skall innehålla minst sju (7) hopphinderpassager

• Banan får innehålla maximalt ett (1) slalomhinder vilket får utföras endast en

gång.

• Avståndet mellan hindren på agilitybanan skall vara 5-7 meter, mätt som hundens

väg.

• Ett avstånd på minst 6 meter skall finnas från banområdets gräns före första

hindret respektive efter sista hindret.

• Föraren ska kunna passera varje hinder på bägge sidor utan att hindras av andra

hinder med undantaget av då en tunnel är placerad under balanshindret, då

föraren ska kunna passera på tunnelns ena sida utan att hindras av andra hinder.

• Domaren beslutar själv hindrens placering – banorna varierar därför mellan varje

klass och tävlingstillfälle.

Startordning

Arrangören bestämmer startordning. Ändring av startordning kan endast ske efter

överenskommelse med tävlingsledaren.

Före start, vid start och målgång

Hund eller förare får ej beträda banområdet under tävlingsdagen utan tillstånd

från tävlingsledaren.

Förare skall beredas möjlighet att memorera banan i förväg genom en banvandring.

Hund och förare ska tillsammans inträda på banområdet inför start. Efter domarens

startsignal (visselsignal eller liknande) får loppet inledas. Loppet startar då

hunden passerar startlinjen, och avslutas då hunden passerar mållinjen.

Domartecken samt felpoäng

Domarens bedömning sker då hund och/eller förare befinner sig på banområdet.

Undantaget från denna regel är fel som föranleder avstängning från vidare tävlan

den aktuella tävlingsdagen.(se ”Diskvalificering”).

Banfel (vägran och 5 fel) kan endast utdelas för händelser under loppet. Diskvalificeringsorsakerna

kan delas upp i sådana som gäller då ekipaget är på banområdet,

och sådana som endast gäller under loppet (se ”Diskvalificering”).

Domaren visar med handtecken inne på banan de felpoäng ekipaget får.

En uppsträckt öppen hand betyder 5 felpoäng och en uppsträckt knuten näve betyder

vägran.

Vid start och vid eventuell diskvalificering blåser domaren i en visselpipa eller motsvarande.

Diskvalificeringen gäller endast den klass ekipaget deltog i.

Tidtagning

Endast hundens tid räknas, ej förarens. Tidtagningen inleds då hunden passerar

startlinjen och avslutas då den passerar mållinjen eller har diskvalificerats. Hundens

tid från start till mål utgör bantiden.

Startlinjen skall vara placerad cirka 30 cm före första hindret.

Till varje bana bestämmer domaren en referenstid.

Domaren kan ändra referenstiden senast efter det att 5 hundar har gått i mål.

Maxtid är den tid hunden har på sig att ta sig runt banan och beräknas efter referenstiden.

Maxtiden skall vara 1,5-2 x referenstiden. Om maxtiden uppnås avbryts

loppet och ekipaget är diskvalificerat. Maxtiden fastställs av tävlingsledaren.

Resultatberäkning

Placering mellan ekipage beräknas i första hand på eventuella felpoäng – ju lägre

felpoäng desto bättre placering. Vid lika antal felpoäng avgör hundens bantid placeringen

– ju snabbare tid desto bättre placering.

Ekipagets felpoäng räknas ut genom att summera de eventuella banfel och tidsfel

hunden har fått. Den totala summan av dessa utgör ekipagets felpoäng.

Vid sammanräkningen av banfelen utgör varje vägran (V) 5 felpoäng.

I agilitylagklass och hopplagklass beräknas placeringen för laget på motsvarande

sätt (dvs felpoäng och bantid) summerat för de tre bästa ekipagen i laget.

Skiljelopp

Skiljelopp skall genomföras vid lika resultat med noll fel på sista placering som

berättigar till uppflyttningsmerit i klass I och II samt vid placering som berättigar

till certifikat/certifikatresultat i klass III.

Omlopp

Omlopp kan efter beslut av domaren ske vid tekniskt fel, tydlig yttre störning eller

felaktig diskvalificering. Vid omlopp börjar ekipaget om från noll.

Tidsfel

Ekipaget belastas med felpoäng för den del av hundens bantid som överskrider banans

referenstid. Felpoängen utgörs av den del av tiden som överskrider fastställd

referenstid, inklusive decimaler.

Exempel: Referenstiden är 45 sekunder och ekipaget får en tid på 47,66 sekunder,

antalet tidsfel blir då 2,66.

Allmänna banfel

Nedanstående felpoäng gäller generellt över hela agilitybanan. De specifika regler

som gäller för de olika hindren beskrivs på annan plats.

Vid följande situationer och händelser belastas ekipaget med de felpoäng som finns

inom parentes (5 = 5 felpoäng, V = vägran):

• föraren rör vid hunden (5)

• hunden tar fysisk kontakt med föraren (5)

• föraren vidrör hinder (5)

• hunden stannar framför hindret (V)

• hunden passerar förbi hindret (V)

• hunden viker av framför hindret (V)

Felpoäng delas ut varje gång en situation enligt ovan uppkommer – det vill säga

ekipaget kan få felpoäng flera gånger under samma lopp för t ex kontakt mellan

hund och förare.

Se dessutom Specifika hinderfel samt Diskvalificering.

Diskvalificering

I följande situationer blir ekipaget diskvalificerat (dvs uteslutet från aktuell klass

de deltog i):

Diskvalificeringsorsaker som gäller då ekipaget befinner sig på banområdet:

• föraren river ett hinder som ännu ej utförts på banan

• föraren passerar över, under eller genom något hinder på banan

• hunden är ur förarens kontroll

• hunden eller föraren beträder banområdet under tävlingsdagen utan tillstånd

från tävlingsledningen

• hunden uträttar sina naturbehov inne på banområdet

• godis, leksak eller liknande får ej användas eller vara synligt inom banområdet

• hunden passerar startlinjen eller tar hinder innan domaren gett startsignal

Diskvalificeringsorsaker som gäller under loppet:

• hunden utför eller påbörjar fel hinder

• hunden har ej avslutat ett hinder och påbörjar nästa, t ex hunden utför ett

tävlingshinder felaktigt vilket bedöms som vägran av domaren och fortsätter

trots detta till nästa hinder och påbörjar detta innan felet har rättats till

• hunden genar igenom/över/under något tävlingshinder den ej skall utföra just då

• hunden utför hindret från fel håll

• hunden river ett hinder som ännu ej utförts på banan

• föraren håller i hunden eller hjälper den över hinder via fysisk kontakt

• hunden vägrar tre gånger

• hunden överskrider maxtiden

• hunden startar med koppel och/eller halsband på sig

• föraren har något i handen på sin väg mellan start- och mållinjen

Domare har rätt att avbryta deltagande om hunden inte är i tävlingsmässigt skick

eller om hunden på grund av skada eller annat visar uppenbar oförmåga att genomföra

tävlingen eller kan bedömas komma till skada vid ett fullföljande.

I nedanstående fall blir ekipaget, såväl hund som förare, avstängt från vidare tävlan

den aktuella tävlingsdagen.

• föraren agar eller ger hunden annat kraftigt obehag eller i övrigt uppträder olämpligt

• hundens deltagande strider mot Nationell dopingsreglemente för hund 

• hund som vid något tillfälle under tävlingen uppträder olämpligt, biter funktionär

eller oprovocerat angriper annan person eller hund, utesluts från vidare tävlan

med efterföljande rapportering. (se sidan 6, punkt 5)

Då någon av de händelser som anges under första och tredje punkten ovan inträffar

på banområdet diskvalificeras ekipaget i loppet.

Liten ordlista

BANFEL Det antal felpoäng ekipaget erhåller inne på banområdet.

BANOMRÅDE Det markerade område inom vilket agilityhindren står.

BANTIDHundens tid inne på banan från start till målgång.

CERTIFIKAT/CERTIFIKATRESULTAT   Utdelas till vinnande hund i agilityklass III,

respektive hoppklass III, med 0 fel. Certifikat får ej utdelas till oregistrerad

eller kryptorchid hund.

Observera: Endast ett certifikat alternativt ett certifikatresultat utdelas per tävlingsklass,

inte både och.

.

EKIPAGE Hund och förare tillsammans.

FELPOÄNG Den totala summan av ekipagets banfel och hundens tidsfel.

REFERENSTID Den tid som domaren beräknar att en hund behöver för att ta sig

runt felfritt på hinderbanan.

MAXTID Den maximala tid som hunden har på sig för att ta sig runt hinderbanan.

Den beräknas efter referenstiden.

SMALL Storleksgrupp tillåten för hundar vars mankhöjd är under 35 cm.

MEDIUM Storleksgrupp tillåten för hundar vars mankhöjd är över 35 cm

men under 43 cm.

LARGE Storleksgrupp tillåten för hundar vars mankhöjd är 43 cm och därutöver.

MÄTINTYGIntyg om hundens mankhöjd. Detta behövs för alla hundar. Intyget

skall utfärdas av auktoriserad agilitydomare.

JÄVIG Partisk, t ex släkt.

PROTEST Protest lämnas till tävlingsledaren. Protestavgift skall erläggas. Protest

kan ej lämnas mot domslut.

TIDSFEL Tidsfel är de felpoäng som ekipaget belastas med för den tid som överskrider

referenstiden för banan. Även decimaler räknas. Till exempel om referenstiden

är 45 sekunder och bantiden är 47,66 sekunder ger det 2,66 fel.

UPPKLASSNINGUppflyttning mellan klasserna kan ske tidigast nästföljande

dag. Föraren har rätt att låta hunden tävla kvar i den lägre klassen fram till dess

att hunden startat i högre klass.

VÄGRAN Ett fel som kan fås inne på banan. Efter tredje vägran diskvalificeras

ekipaget. Vid beräkning av banfel innebär varje vägran 5 felpoäng.